Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u 2022. godini

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 76/2021),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2022. godini
Kategorija: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova

I.

Sredstva za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata namijenjena su dugometražnim igranim, dugometražnim dokumentarnim, te animiranim filmovima.

Pod dugometražnim igranim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj projekata, podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 70 minuta.

Pod dugometražnim dokumentarnim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj projekata, podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 60 minuta.

Pod animiranim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj pojekata, smatraju se filmovi čije trajanje nije kraće od 24 minute.

Prijavu u ovoj kategoriji Javnog poziva moguće je podnijeti u dvije potkategorije: razvoj scenarija i razvoj projekata.

II. 

Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju:

– naručeni filmovi, nastavni i edukativni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,
– podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– redatelji i producenti koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra, koja potraživanja su utvrđena pravomoćnom sudskom presudom, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
– podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj kategoriji. Nije primjenjivo za prijave u potkategoriji razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, 
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
– poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,
– poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

Uz gore navedene zapreke, za prijavu u potkategoriji razvoja scenarija, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja proizvodnje filmova i kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela.

Uz gore navedene zapreke, za prijavu u potkategoriji razvoja projekta, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva na jednom od prethodnih javnih poziva:
• u potkategoriji razvoja projekata, 
• u kategoriji poticanja proizvodnje filmova ili 
• u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela u potkategoriji razvoja projekata.

III.  Razvoj scenarija

Pravo prijave u potkategoriji razvoja scenarija imaju fizičke osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; pravne i fizičke osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: scenarist ili autor literarnog predloška, redatelj koji piše scenarij ili samo producent koji želi razviti scenarij ili suradnja navedenih fizičkih i/ili pravnih osoba.

Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici/dvjema scenarista/scenaristicama na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.
Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ne obvezuje Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: HAVC) na sudjelovanje u financiranju sljedećih faza projekta.

Prijave u potkategoriji razvoja scenarija podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici HAVC-a. 
Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

–  životopis scenarista
–  sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice
–  treatment na 4 – 10 kartica i/ili prvu verziju scenarija
–  dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij) 
–  u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom;

Ako je podnositelj prijave pravna i/ili fizička osoba, upisana u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj potrebno je dostaviti i: 

–  dokaz o bonitetu (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije-
–  BON-2, ne stariji od 30 dana;
–  za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
–  za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
–  važeći izvadak iz nadležnog registra
–  potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

IV. Razvoj projekata

Pravo sudjelovanja u potkategoriji razvoja projekata imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: zajednički s redateljima, sa scenarijem za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima  ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju kasnijih faza projekta.

Prijave u potkategoriji razvoja projekata podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.
 
Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

–  scenarij, sinopsis, redateljska koncepcija 
–  motivacijsko pismo producenta za razvoj projekta
–  dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij) 
–  životopisi scenarista, redatelja i producenta
–  opis prethodnog rada producentske kuće
–  operativni plan razvoja projekta
–  plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta, u kunskim iznosima
–  dokaz o bonitetu (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije-
–  BON-2, ne stariji od 30 dana;
–  za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
–  za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
–  važeći izvadak iz nadležnog registra
–  potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen u potkategoriji razvoja projekta kvalitetan, ali da je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu kategorije istog javnog poziva, a u potkategoriji razvoja scenarija dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave.

V. 

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima. Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. 

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online

  • za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 14. ožujka 2022.,
  • za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 14. rujna 2022.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. 

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje. 
Umjetnički savjetnici koji razmatraju i vrednuju projekte prijavljene u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela, ujedno razmatraju i prijave u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Financijska sredstva namijenjena  Javnom pozivu za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2022. godini u kategoriji poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova bit će utvrđena Godišnjim planom za 2022. godinu i objavljena na www.havc.hr, ovisno o raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra za 2022. godinu.
Odluke o raspodjeli sredstava na temelju javnog poziva u ovoj kategoriji AV Vijeće donosi u prvoj polovici lipnja za prvi rok prijave te u prvoj polovici prosinca za drugi rok prijave. 

VIII.

Nositelj projekta sklapa ugovor s HAVC-om kojim preuzima obvezu dostave scenarija kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u audiovizualnoj industriji, u roku od:
– 6 mjeseci po potpisu ugovora ako je riječ o potkategoriji razvoja scenarija;
– 24 mjeseca po potpisu ugovora ako je riječ o potkategoriji razvoja projekata.

IX.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt. 

X. 

Javni poziv u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama. 

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranje korisničkog računa, s podacima (ime i prezime, ako je riječ o scenaristu/ici koji/a se samostalno prijavljuje ili naziv producentske tvrtke, zatim adresa i OIB) dostave na e-mail adresu razvoj@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi.

U slučaju dodatnih upita ili problema, molimo nazovite na broj telefona 01/6041-081.

Zagreb, 30. prosinca 2021. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.