Preskoči na glavni sadržaj

Razvoj projekata televizijskih djela u 2021. 

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 10/20, dalje u tekstu: Pravilnik),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje:

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini
Kategorija: poticanje razvoja projekata serijskih televizijskih djela

I.

Sredstva za poticanje razvoja projekata serijskih televizijskih djela namijenjena su 

– televizijskim dramskim djelima čije trajanje po epizodi nije kraće od 25 minuta i koja su namijenjena prvenstveno televizijskom prikazivanju
– televizijskim humorističnim djelima, čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta
– kreativnim televizijskim formatima namijenjenima djeci i mladima čije ukupno trajanje serije nije kraće od 25 minuta i koji su namijenjeni prvenstveno televizijskom prikazivanju
– dokumentarnim televizijskim djelima čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta
– animiranim televizijskim djelima čije ukupno trajanje serije nije kraće od 24 minute.

II. 

Pravo sudjelovanja u kategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela imaju neovisni producenti, fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: producenti zajednički s redateljima, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

III.

U kategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela neće biti razmatrani: 

– naručena televizijska djela, nastavna televizijska djela, filmski projekti namijenjeni marketingu i reklami
– producenti i/ili redatelji koji su povrijedili ugovorne obveze i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru
– producenti i/ili redatelji s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u kategoriji poticanja razvoja projekta serijskih televizijskih djela
– projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u potkategoriji razvoja projekata
– poduzetnici u teškoćama definirani Uredbom iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika, te poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju kasnijih faza projekta.

IV.

Prijave u kategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela  podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.
 
Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– scenarij jedne epizode
– sinopsis, za sve epizode
– redateljska koncepcija
– motivacijsko pismo producenta za razvoj projekta
– dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij) 
– životopisi scenarista, redatelja i producenta
– opis prethodnog rada producentske kuće
– operativni plan razvoja projekta
– plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta u kunskim iznosima,
– dokaz o bonitetu producenta (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije i BON-2, ne stariji od 30 dana; za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu; za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
– važeći izvadak iz nadležnog registra
– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima. 

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. 

Temeljem odluke o poslovanju Centra usred epidemije korona virusa (KLASA:111-006, URBROJ: 1414-2020, Zagreb, 20. ožujka 2020.) mijenjaju se uvjeti javnog poziva u sljedećim točkama:

– prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala
– ukoliko je prilikom pribavljanja pojedine obvezne dokumentacije podnositelja prijave potrebno osobno podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji za ishođenje iste, kao dokaz o ispunjenju uvjeta prijave na javni poziva Centra može se dostaviti i neki drugi odgovarajući dokument, uz obvezu podnositelja prijave da na zahtjev nadležne službe Centra ili prilikom potpisa ugovora dostavi original traženog dokumenta

V.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online, a Centru se dostavlja jedan tiskani potpisani primjerak prijavnice od strane podnositelja prijave, čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih izjava te  dokumenata uz prijavu, na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Nova Ves 18, 10000 Zagreb, uz naznaku: „Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini – kategorija: poticanje razvoja projekata serijskih televizijskih djela , i to:

  • za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 10. ožujka 2021.,
  • za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 9. rujna 2021.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. 

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje. 
U kategoriji poticanja razvoja projekata serijskih televizijskih djela razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavlja jedan umjetnički savjetnik/ca.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 90 dana od isteka rokova prijave propisanih javnim pozivom.

VIII.

Nositelj projekta s Centrom zaključuje Ugovor o sufinanciranju kojim preuzima obvezu dostave scenarija za 30 % epizoda kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u hrvatskoj i svjetskoj audiovizualnoj industriji, u roku od 24 mjeseca po potpisu Ugovora o sufinanciranju.

IX.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt. 

X.

Javni poziv u kategoriji poticanja razvoja projekata serijskih televizijskih djela objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu razvoj@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Ukoliko se redatelj i/ili scenarist projekta koji se prijavljuje ne nalaze u bazi HAVC-a molimo da pravovremeno zatražite unos istih putem ranije navedene e-mail adrese. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/6041-081. 

Temeljem odluke o poslovanju Centra usred epidemije korona virusa (KLASA:111-006, URBROJ: 1414-2020, Zagreb, 20. ožujka 2020.) mijenjaju se uvjeti javnog poziva u sljedećim točkama:

– prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala
– ukoliko je prilikom pribavljanja pojedine obvezne dokumentacije podnositelja prijave potrebno osobno podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji za ishođenje iste, kao dokaz o ispunjenju uvjeta prijave na javni poziva Centra može se dostaviti i neki drugi odgovarajući dokument, uz obvezu podnositelja prijave da na zahtjev nadležne službe Centra ili prilikom potpisa ugovora dostavi original traženog dokumenta

Zagreb, 16. prosinca 2020. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.