Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje proizvodnje audiovizualnih djela u 2015. godini

Na temelju čl. 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 76/07, 90/11), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 144/14), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2015. godini
Kategorija: poticanje proizvodnje audiovizualnih djela

I.

Javni poziv se raspisuje za sljedeće grupe audiovizualnih djela:
• dugometražni igrani filmovi,
• debitantski dugometražni igrani filmovi,
• kratkometražni igrani filmovi,
• dugometražni dokumentarni filmovi,
• kratkometražni dokumentarni filmovi,
• animirani filmovi,
• eksperimentalni filmovi,
• filmovi u postprodukcijskoj fazi u svim navedenim grupama.

II.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za sve grupe audiovizualnih djela iz točke I. imaju fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela upisane u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europske unije: nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom/icom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

III.

U kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnog djela neće biti razmatrani:

– naručeni filmovi,
– nastavni filmovi,
– audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,
– redatelji/ice i producenti/ice koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema Hrvatskom audiovizualnom centru (dalje u tekstu: HAVC) i/ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od HAVC-a, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– redatelji/ice i producenti/ice s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela,
– redatelji/ice kojima je odobren projekt u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela u istoj grupi djela u kojoj opet prijavljuju novi projekt, sve dok se ne obavi kolaudacija ranije odobrenog projekta,
– poduzetnici u teškoćama,
– podnositelj prijave kojem je naložen povrat nezakonite državne potpore ili se nalazi u postupku povrata potpore,
– podnositelj prijave koji ima neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

IV.

Prijave u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela podnose se online (za svaki projekt posebna prijava) na internetskoj stranici portal.havc.hr.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

1. podaci o uspjehu prethodnog filma redatelja/ice (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnog filma redatelja/ice na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme),
2. podaci o uspjehu prethodna 3 filma producenta/ice (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta/ice na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme),
3. dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjavu ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela),
4. operativni plan projekta,
5. plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja),
6. financijski plan filma u kunskim iznosima,
7. dokaz o bonitetu producenta/ice (BON-1 i BON-2) - ne stariji od 30 dana
8. izvadak iz nadležnog registra - ne stariji od 30 dana
9. potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja - ne stariju od 30 dana
10. ispunjeni kvalifikacijski test.

Osim gore navedenih dokumenata, uz prijavnicu se obvezno prilažu i sljedeći dokumenti ovisno o kategoriji audiovizualnog djela za proizvodnju kojeg je podnesena prijava:

1. U kategoriji dugometražnih i kratkometražnih igranih filmova:

– dovršeni scenarij,
– sinopsis (do jedne kartice teksta),
– redateljska koncepcija.

2. U kategoriji debitantskih dugometražnih igranih filmova:

– dokazi iz točke 1.
– izbor dosadašnjih radova u DVD formatu.

3. U kategoriji filmova u postprodukcijskoj fazi:

– postojeći materijal u DVD formatu.

4. U kategoriji dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih i eksperimentalnih filmova:

– scenarij ili treatment,
– sinopsis,
– redateljska koncepcija,
– za dugometražne dokumentarne filmove: provedeno istraživanje i/ili izrađen »trailer«, tj. videozapis priložen na DVD-u.

5. U kategoriji animiranih filmova:

– sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima,
– slikovna knjiga snimanja,
– redateljska koncepcija.

Za projekte koji se više puta prijavljuju u istoj natječajnoj kategoriji moraju se označiti i obrazložiti izmjene u natječajnoj dokumentaciji.

V.

Popunjene prijavnice sa svim prilozima iz točke IV. predlagatelji trebaju online prijaviti, a jedan primjerak svih dokumenata dostaviti u tiskanom obliku na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Nova Ves 18, 10000 Zagreb, uz naznaku: „Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2015. godini – kategorija: poticanje proizvodnje audiovizualnih djela“, i to:

za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 27. ožujka 2015.,
za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 27. studenog 2015. (*produženi rok)

Prijavnica koja se s ostalom potrebnom dokumentacijom šalje HAVC-u u tiskanom obliku treba biti propisno ovjerena pečatom i supotpisana od strane nositelja projekta – producenta/ice i redatelja/ice, čime se smatra da producent/ica i redatelj/ica ovjeravaju svu natječajnu dokumentaciju.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijave s cjelovitom dokumentacijom bit će uzete u postupak vrednovanja uvažavajući datum podnošenja iste te utvrđene rokove odlučivanja, koji su javno dostupni na internetskim stranicama HAVC-a. Prijave s nepotpunim podacima i/ili uz koje nije priložena tražena dokumentacija neće se razmatrati.

VI.

Sukladno članku 16. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen na Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela kvalitetan, ali da je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija ili razvoja projekata, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu istog Javnog poziva, a u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave (na prijavnici).

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o utvrđivanju liste prioriteta i o raspodjeli sredstava bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

VIII.

Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između Hrvatskog audiovizualnog centra, s jedne strane, te producenta/ice i redatelja/ice, s druge strane, u roku od 60 dana od dana kada je Hrvatsko audiovizualno vijeće prihvatilo projekt.

IX.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su nepovratna osim, u slučajevima uređenim Pravilnikom, te u slučaju neispunjavanja odredaba ugovora o sufinanciranju.

X.

Javni poziv u kategoriji: poticanje proizvodnje audiovizualnih djela otvoren je cijele godine i objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama. Odluke Javnog poziva u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela donose se najmanje dva puta godišnje. Prve odluke AV Vijeće donosi u prvoj polovici godine.

Klasa: 111-006-001
Ur. broj: 157-2015
Zagreb, 14. siječnja 2015.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.