Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2023. godini

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 76/2021), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2023. godini

I.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti iz kategorije javnog poziva za koju se prijavljuju te upisane u odgovarajući registar.

II.

U program komplementarnih djelatnosti spadaju:

– programi iz područja zaštite audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost
– programi filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija
– djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture
– programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela
– proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti
– izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti
– programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije
– programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Hrvatski audiovizualni centar će osobito podupirati one programe koji hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski i međunarodni kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, a visoke su razine kvalitete te jačaju kulturnu razmjenu.

III.

Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju:

– podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja – prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
– poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,
– poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

IV.

Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se u dva roka godišnje:

– u prvom roku do 8. rujna 2022. za projekte u svim kategorijama koji se održavaju u 2023. godini

– te u drugom roku do 12.  siječnja 2023. isključivo za one projekte iz kategorije programa filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija koji se održavaju u drugoj polovici 2023. godine, a nisu se prijavili na prvi rok javnog poziva.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u prosincu za prvi rok prijave te u travnju za drugi rok prijave.

Javni poziv se objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

V.

Prijave na javni poziv Centra podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– detaljan opis programa - vidjeti naputak OVDJE
– detaljno specificirani troškovnik programa programa (svi novčani iznosi moraju se istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“ broj 57/22) - vidjeti naputak OVDJE

VI.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online.

Svi novčani iznosi navedeni u priloženoj dokumentaciji moraju se istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22).

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

VII.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

VIII.

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv za komplementarne djelatnosti obavljaju tri umjetnička savjetnika.

Svi umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

Projekti prijavljeni u kategoriji poticanja komplementarnih djelatnosti vrednuju se prema sljedećim kriterijima: 

– kvaliteta, izvedivost i održivost programa (od sadržajne do produkcijske razine)
– programi koji imaju konkretne, realne i strateške planove u umjetničkom, organizacijskom i financijskom smislu
– značaj programa za relevantan kontekst (ovisno o programu, od lokalne zajednice, preko nacionalnog značaja do međunarodne prepoznatljivosti i važnosti za audiovizualni sektor)
– kontinuitet programa odnosno njegova dugoročna usmjerenost, dostupnost projekta, vidljivost i komunikacija sa profesionalcima i javnosti,
– kvaliteta prijave, kvaliteta i iskustvo projektnog tima u pojedinoj programskoj komplementarnoj djelatnosti za koju se prijavljuje (stabilni i dostatni izvori prihoda za kontinuirano obavljanje aktivnosti tijekom razdoblja ostvarivanja projekta, stručne kompetencije i kvalifikacije potrebne za provođenje predložene aktivnosti)
– prethodna izdanja programa (ako nije prvo izdanje)
– ispunjavanje prethodnih ugovornih obveza sa Centrom
– odjek programa i komunikacija s javnosti (prije, za vrijeme i nakon održavanja programa)
– te povezivanje i suradnja.

IX.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr.

Financijska sredstva namijenjena financiranju projekata temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2023. godini bit će utvrđena Godišnjim planom za 2023. godinu i objavljena na www.havc.hr, ovisno o raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra za 2023. godinu.

Zagreb, 25. srpnja 2022.
Klasa: 111-006-001
Urbroj: 3679-2022

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili.

Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB, broj mobitela) dostave na e-mail adresu komplementarne@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Molimo Vas i da u mailu naznačite na koji se javni poziv prijavljujete. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/5532-523.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.