Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2014. godini – poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom

Na temelju čl. 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj 76/07, 90/11), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Narodne novine broj 118/12), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2014. godini
Kategorija: poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom

I.

Pod manjinskim koprodukcijama podrazumijevaju se one koprodukcije u kojima je udio hrvatskog producenta/ice (uključujući potporu HAVC-a, vlastito ulaganje producenta/ice, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) najmanje 10% ukupnog proračuna filma i koje se mogu kvalificirati kao službene koprodukcije prema odredbama Europske konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.

Pri proizvodnji manjinskih koprodukcija primjenjuju se pravila Europske konvencije o filmskoj koprodukciji (u daljnjem tekstu: Europska konvencija) i/ili važećih bilateralnih koprodukcijskih sporazuma koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.

II.

U manjinskoj koprodukciji, ovisno o financijskom sudjelovanju koproducentskih strana, obvezatna je zastupljenost hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju, a najmanje 60% odobrenih sredstva mora biti potrošeno u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska obvezatno se navodi kao zemlja proizvodnje, prema redoslijedu zastupljenosti i sukladno utvrđenom omjeru sudjelovanja u manjinskoj koprodukciji.

III.

Prijave u kategoriji poticanja manjinskih koprodukcija podnose se online (za svaki projekt posebna prijava) na internetskoj stranici HAVC-a.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

1. podaci o uspjehu prethodnog filma redatelja/ice (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnog filma redatelja/ice na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme),
2. podaci o uspjehu prethodna 3 filma producenta/ice (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta/ice na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme),
3. dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjavu ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela),
4. operativni plan projekta,
5. plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja),
6. financijski plan filma u kunskim iznosima,
7. dokaz o bonitetu producenta/ice (BON-1 i BON-2) – ne stariji od 30 dana
8. izvadak iz nadležnog registra – ne stariji od 30 dana
9. potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja – ne stariju od 30 dana
10. ispunjeni kvalifikacijski test.

Osim navedenih dokumenata, uz prijavnicu se obvezno prilažu i:

– dokaz o tome da je osigurano minimalno 50% potrebnih financijskih sredstava prema planu financiranja i financijskom planu koji su sastavni dio natječajne dokumentacije,
– dokaz o tome da je dio planiranih sredstava već osiguran u matičnoj zemlji većinskog producenta,
– prikaz planirane zastupljenosti hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju,
– plan financiranja i financijski plan u kunskim iznosima izražen i u srednjem tečaju eura HNB-a na dan sastavljanja tog plana, s točno naznačenim datumom formiranja istog te iznosima koji se namjeravaju potrošiti u Republici Hrvatskoj po stavkama,
– prikaz koproducentskih udjela u postotcima i po zemljama koproducentima,
– izbor prethodnih radova redatelja u DVD formatu.

Osim navedenih dokumenata, uz prijavnicu se obvezno prilažu i sljedeći dokumenti, ovisno o kategoriji audiovizualnog djela za proizvodnju kojeg je podnesena prijava:

1. U kategoriji dugometražnih i kratkometražnih igranih filmova:

– dovršeni scenarij,
– sinopsis (do jedne kartice teksta),
– redateljska koncepcija.

2. U kategoriji debitantskih dugometražnih igranih filmova:

– dokazi iz točke 1.
– izbor dosadašnjih radova u DVD formatu.

3. U kategoriji snimljenih filmova:

– predmetni film u DVD formatu.

4. U kategoriji dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih i eksperimentalnih filmova:

– scenarij ili treatment,
– sinopsis,
– redateljska koncepcija,
– za dugometražne dokumentarne filmove: provedeno istraživanje i/ili izrađen »trailer«, tj. videozapis priložen na DVD-u.

5. U kategoriji animiranih filmova:

– sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima,
– slikovna knjiga snimanja,
– redateljska koncepcija.

Prijave u kategoriji poticanja manjinskih koprodukcija moraju udovoljavati općim uvjetima prijave iz članka 6. Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Narodne novine broj 118/12).

Koprodukcijski ugovori moraju sadržavati odnose ulaganja svih koproducenata s jasno navedenim pravima hrvatskog/e producenta/ice. Svi financijski i koprodukcijski ugovori moraju biti usklađeni s Pravilnikom o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Narodne novine broj 118/12), te dostavljeni HAVC-u.

Za projekte koji se više puta prijavljuju u istoj natječajnoj kategoriji moraju se označiti i obrazložiti izmjene u natječajnoj dokumentaciji.

IV.

Popunjene prijavnice sa svim prilozima iz točke III. predlagatelji trebaju online prijaviti, a jedan primjerak svih dokumenata dostaviti u tiskanom obliku na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Nova ves 18, 10000 Zagreb, uz naznaku: „Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2014. godini – kategorija: poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom“, i to:

– za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 7. veljače 2014.,
– za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 25. travnja 2014.,
– za treći rok odlučivanja: najkasnije do 18. srpnja 2014., (*produženi rok)
– za četvrti rok odlučivanja: najkasnije do 31. listopada 2014. (*produženi rok)

Prijavnica koja se s ostalom potrebnom dokumentacijom šalje HAVC-u u tiskanom obliku treba biti propisno ovjerena pečatom i potpisana od strane hrvatskog producenta/ice.

HAVC zadržava pravo promjene navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijave s cjelovitom dokumentacijom bit će uzete u postupak vrednovanja uvažavajući datum podnošenja te utvrđene rokove odlučivanja, koji su javno dostupni na internetskim stranicama HAVC-a. Prijave s nepotpunim podacima uz koje nije priložena tražena dokumentacija neće se razmatrati.

V.

Sukladno članku 16. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. U kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na javni poziv obavlja jedan umjetnički savjetnik/ica.

Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

VI.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o utvrđivanju liste prioriteta i o raspodjeli sredstava bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

VII.

Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između Hrvatskog audiovizualnog centra, s jedne strane, te hrvatskog producenta/ice, s druge strane, u roku od 60 dana od kada je Hrvatsko audiovizualno vijeće prihvatilo projekt.

VIII.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su nepovratna, osim u slučajevima uređenim Pravilnikom te u slučaju neispunjavanja odredaba ugovora o sufinanciranju.

IX.

Javni poziv u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom otvoren je cijele godine i objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

Odluke javnog poziva u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom donose se najmanje četiri puta godišnje. Prve odluke AV Vijeće donosi u prvom tromjesečju godine.

Zagreb, 3. siječnja 2014. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.