Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2020. godini – poticanje kinodistribucije filmova

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 10/20, dalje u tekstu: Pravilnik), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti  i stvaralaštva u 2020. godini - poticanje kinodistribucije filmova

I.

Cilj je ove kategorije unutar Javnog poziva je podupiranje kinodistribucije hrvatskih filmova na teritoriju Republike Hrvatske.

II. 

Pravo prijave na Javni poziv u kategoriji kinodistribucije filmova imaju fizičke i pravne osobe koja su upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela ili prometa audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

III. 

Pravo prijave u kategoriji poticanja kinodistribucije filmova nemaju: 
- naručeni filmovi, nastavni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami
- podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru
- podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u ovoj kategoriji,
- poduzetnici u teškoćama definirani Uredbom iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika, te poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije
- podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore
- podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

IV. 

Prijave u kategoriji poticanja kinodistribucije filmova podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici HAVC-a. 

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:
- ugovor s distributerom/producentom
- plan distribucije filma
- marketinški plan
- media plan
- plan financiranja kinodistribucije filma
- troškovnik kinodistribucije filma
- dokaz o bonitetu podnositelja prijave (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije i BON-2 (ne stariji od 30 dana); za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu; za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu
- važeći izvadak iz nadležnog registra
- potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana
- poveznica na film
- poveznica na teaser i/ili trailer filma
- ispis dijaloga (dijalog-lista)
- prijedlog vizuala i promotivnih materijala.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima. 

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. 

V. 

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online, a Centru se dostavlja jedan tiskani potpisani primjerak prijavnice od strane podnositelja prijave, čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih izjava te  dokumenata uz prijavu, na adresu Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18, s naznakom za Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2020. godini - kategorija: poticanje kinodistribucije filmova
- za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 15. travnja 2020.,
- za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 28. srpnja 2020.
- za treći rok odlučivanja: najkasnije do 15. listopada 2020.
- za četvrti rok odlučivanja: najkasnije do 15. prosinca 2020.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“. Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. 

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih u kategoriji poticanja kinodistribucije filmova provode umjetnički savjetnici imenovani za grupe filmova kojoj prijavljeni film u ovoj kategoriji javnog poziva pripada. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o utvrđivanju liste prioriteta i o raspodjeli sredstava bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 60 dana od isteka rokova prijave propisanih Javnim pozivom.

VIII.

Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između Hrvatskog audiovizualnog centra, s jedne strane, te nositelja projekta, s druge strane, u roku od 180 dana od dana donošenja odluke AV Vijeća. 

IX. 

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt.

X.

Javni poziv u kategoriji poticanja kinodistribucije filmova objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama. 

Za sva eventualna pitanja molimo da se obratite na e-mail adresu: distribucija@havc.hr

Zagreb, 3. travnja 2020.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.