Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini - poticanje distribucije filmova

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 76/21, dalje u tekstu: Pravilnik), mijenja se Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini, Kategorija: poticanje kinodistribucije filmova KLASA: 111-006-001, URBROJ: 5889-2020 od 16. prosinca 2020. i isti sada glasi:

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini
Kategorija: poticanje distribucije filmova

I.

Cilj je ove kategorije unutar Javnog poziva je potaknuti razvoj publike i poduprijeti distribuciju hrvatskih filmova i kinodistribuciju filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom na teritoriju Republike Hrvatske.
Javnim pozivom u ovoj kategoriji dodjeljuju se sredstva u dvije potkategorije:
- distribucija hrvatskih filmova, s posebnim naglaskom na kinodistribuciju na teritoriju Republike Hrvatske 
- kinodistribucija filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom na teritoriju Republike Hrvatske

II. 

Pravo prijave na Javni poziv u kategoriji distribucije filmova imaju fizičke i pravne osobe koja su upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela ili prometa audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik distributera odnosno očevidnik producenata koje vodi Centar.

III. 

Pravo prijave u kategoriji poticanja distribucije filmova nemaju: 
–  naručeni filmovi, nastavni i edukativni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,
–  podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
–  redatelji i producenti koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra, koja potraživanja su utvrđena pravomoćnom sudskom presudom, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
–  pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
–  pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
–  podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
–  podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj kategoriji,
–  podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
–  podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
–  poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,
–  poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

IV. 

Prijave u kategoriji poticanja distribucije filmova podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici HAVC-a. 

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:
− ugovor između distributera i producenta (ako je primjenjivo), distributer i producent moraju zadovoljavati uvjete iz članka 63. stavak 1. Pravilnika 
− plan distribucije filma
− marketinški plan
− media plan
− promotivni plan za razvoj publike
− plan financiranja distribucije filma
− troškovnik distribucije filma
− poveznica na film
− poveznica na teaser i/ili trailer filma
− ispis dijaloga (dijalog-lista) 
− prijedlog vizuala i promotivnih materijala.

Osim gore navedenih dokumenata, uz prijavnicu se obvezno prilažu i sljedeći dokumenti:
− dokaz o bonitetu (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije;
− BON-2, ne stariji od 30 dana;
− za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
− za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
− važeći izvadak iz nadležnog registra;
− potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima. 

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. 
Prijava na javni poziv u kategoriji distribucije filmova podnosi se u roku od 60 dana prije početka planirane distribucije filma. Iznimno, prijava se može podnijeti u roku od 30 dana prije početka planirane distribucije filma ako za to postoje opravdani razlozi.

V. 

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online, za Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini - kategorija: poticanje distribucije filmova

  •  za četvrti rok odlučivanja: najkasnije do 5. studenog 2021.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenog roka, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. 

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.
Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih u kategoriji poticanja distribucije filmova provodi umjetnički savjetnik za distribuciju filmova.

Projekti prijavljeni u kategoriji poticanja distribucije filmova vrednuju se prema sljedećim kriterijima:
− procjena potencijala distribucije
− kvaliteta prijave
− procjena promotivnog plana za razvoj publike
− procjena izvedivosti prijavljene distribucije filma.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o utvrđivanju liste prioriteta i o raspodjeli sredstava bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.
Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 60 dana od isteka rokova prijave propisanih Javnim pozivom.

VIII.

Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između Hrvatskog audiovizualnog centra, s jedne strane, te nositelja projekta, s druge strane, kojim nositelj projekta preuzima obvezu distribucije filma do završetka, sukladno odobrenom i važećem planu. 
Nositelji projekta dužni su pravodobno unositi sve potrebne podatke o kinodistribuciji filma u web aplikaciju „Cro Box Office“ (boxoffice.hr), a za druge oblike distribucije dužni su priložiti Centru rezultate u pisanom obliku najkasnije godinu dana nakon početka distribucije ili pisanim putem na zahtjev Centra.

IX. 

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt.

X.

Ove izmjene Javnog poziva objavljuju se na internetskoj stranici www.havc.hr.

Za sva eventualna pitanja molimo da se obratite na e-mail adresu: distribucija@havc.hr.

Zagreb, 2. kolovoza 2021.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.