Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u 2023. godini

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18, 114/22), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 95/2023), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra mijenja Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2023. objavljen u NN 144/22, 148/22 i 5/2023 tako da isti sada glasi:

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2023. godini
Kategorija: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova

I.

Sredstva za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata namijenjena su dugometražnim igranim, dugometražnim dokumentarnim, te animiranim filmovima.

Pod dugometražnim igranim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj
projekata, podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 70 minuta.

Pod dugometražnim dokumentarnim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj projekata, podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 60 minuta.

Pod animiranim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija smatraju se filmovi čije trajanje nije kraće od 24 minute, a u smislu dodjele sredstava za razvoj projekata smatraju se filmovi čije trajanje nije kraće od 5 minuta.

Prijavu u ovoj kategoriji Javnog poziva moguće je podnijeti u dvije potkategorije: razvoj scenarija i
razvoj projekata.

II.

Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju:

– naručeni filmovi, nastavni i edukativni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,
– podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– redatelji i producenti koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra, koja potraživanja su utvrđena pravomoćnom sudskom presudom, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
– podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj kategoriji. Nije primjenjivo za prijave u potkategoriji razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova,
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
– poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,
– poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

Uz gore navedene zapreke, za prijavu u potkategoriji razvoja scenarija, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja proizvodnje filmova i kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela.

Također, uz gore navedene zapreke, u potkategoriji razvoja scenarija, isti scenarist može na svakom roku prijaviti najviše dva (2) projekta u istoj grupi audiovizualnih djela.

Uz gore navedene zapreke, za prijavu u potkategoriji razvoja projekta, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva na jednom od prethodnih javnih poziva:

• u potkategoriji razvoja projekata,
• u kategoriji poticanja proizvodnje filmova ili
• u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela u potkategoriji razvoja projekata.

III. Razvoj scenarija

Pravo prijave u potkategoriji razvoja scenarija imaju fizičke osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; pravne i fizičke osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: scenarist ili autor literarnog predloška, redatelj koji piše scenarij ili samo producent koji želi razviti scenarij ili suradnja navedenih fizičkih i/ili pravnih osoba.

Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici/dvjema scenarista/scenaristicama na jednom
tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ne obvezuje Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: HAVC) na sudjelovanje u financiranju sljedećih faza projekta.

Prijave u potkategoriji razvoja scenarija podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici HAVC-a.
Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– životopis scenarista
– sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice
– treatment 4 – 10 kartica i do dvije raspisane scene s raspisanim dijalozima (za dugometražni igrani film)
– dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij)
– u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom;

Ako je podnositelj prijave pravna i/ili fizička osoba, upisana u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj potrebno je dostaviti i:

– dokaz o bonitetu (BON-1) ili Godišnji financijski izvještaj za prethodnu poslovnu godinu predan
nadležnoj instituciji (FINA, porezna uprava…)
– BON-2, ne stariji od 30 dana
– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana
 
IV. Razvoj projekata

Pravo sudjelovanja u potkategoriji razvoja projekata imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar: zajednički s redateljima, sa scenarijem za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.
Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni  na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju kasnijih faza projekta.

Prijave u potkategoriji razvoja projekata podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– scenarij, sinopsis, redateljska koncepcija
– produkcijski plan producenta za razvoj projekta
– dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij)
– životopisi scenarista, redatelja i producenta
– opis prethodnog rada producentske kuće
– operativni plan razvoja projekta
– plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta u eurima
– dokaz o bonitetu (BON-1) ili Godišnji financijski izvještaj za prethodnu poslovnu godinu predan
nadležnoj instituciji (FINA, porezna uprava…)
– BON-2, ne stariji od 30 dana
– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne
starija od 30 dana

Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen u potkategoriji razvoja projekta kvalitetan, ali da je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu kategorije istog javnog poziva, a u potkategoriji razvoja scenarija dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave.

V.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online

  • za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 29. rujna 2023.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će
pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom.

Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.
Umjetnički savjetnici koji razmatraju i vrednuju projekte prijavljene u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela, ujedno razmatraju i prijave u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Financijska sredstva namijenjena Javnom pozivu za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2023. godini u kategoriji poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova bit će utvrđena Godišnjim planom za 2023. godinu i objavljena na www.havc.hr, ovisno o raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra za 2023. godinu.

Odluke o raspodjeli sredstava na temelju javnog poziva u ovoj kategoriji AV Vijeće donosi u prvoj
polovici lipnja za prvi rok prijave te u prvoj polovici prosinca za drugi rok prijave.

VIII.

Nositelj projekta sklapa ugovor s HAVC-om kojim preuzima obvezu dostave scenarija kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u audiovizualnoj industriji, u roku od:

– 6 mjeseci po potpisu ugovora ako je riječ o potkategoriji razvoja scenarija;
– 24 mjeseca po potpisu ugovora ako je riječ o potkategoriji razvoja projekata.

IX.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom
drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt.

X.

Javni poziv u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranje korisničkog računa, s podacima (ime i prezime, ako je riječ o scenaristu/ici koji/a se samostalno prijavljuje ili naziv producentske tvrtke, zatim adresa i OIB) dostave na e-mail adresu razvoj@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi.

U slučaju dodatnih upita ili problema, molimo nazovite na broj telefona 01/6041-081.

Zagreb, 30. kolovoza 2023. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.