Preskoči na glavni sadržaj

Razvoj scenarija televizijskih djela u 2021. 

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 76/2021, dalje u tekstu: Pravilnik),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje:

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini
Kategorija poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela
podkategorija: poticanje razvoja scenarija serijskih televizijskih djela

I.

U svrhu provedbe javnog poziva u ovoj kategoriji, serijskim televizijskim djelima smatraju se serijska djela predviđena za distribuciju kroz linearne i nelinearne audiovizualne medijske usluge.

Sredstva za poticanje razvoja scenarija serijskih televizijskih djela namijenjena su

– televizijskim dramskim djelima čije trajanje po epizodi nije kraće od 25 minuta i koja su namijenjena prvenstveno televizijskom prikazivanju
– televizijskim humorističnim djelima, čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta
– kreativnim televizijskim formatima namijenjenima djeci i mladima čije ukupno trajanje serije nije kraće od 25 minuta i koji su namijenjeni prvenstveno televizijskom prikazivanju
– dokumentarnim televizijskim djelima čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta
– animiranim televizijskim djelima čije ukupno trajanje serije nije kraće od 24 minute.

II.

Pravo prijave u potkategoriji razvoja scenarija imaju fizičke osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; pravne i fizičke osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: scenarist ili autor literarnog predloška, redatelj koji piše scenarij ili samo producent koji želi razviti scenarij ili suradnja navedenih fizičkih i/ili pravnih osoba.

III.

Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju:

–  naručeni filmovi, nastavni i edukativni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,
–  podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
–  redatelji i producenti koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra, koja potraživanja su utvrđena pravomoćnom sudskom presudom, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
–  pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
–  podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
–  podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj kategoriji,
–  podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova,
–  podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
–  podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
–  poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,
–  poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ni na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju kasnijih faza projekta.

Sredstva  se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici scenarista na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

IV.

Prijave u kategoriji razvoja scenarija serijskih televizijskih djela  podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– životopis scenarista,
– sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice,
– treatment na 4 – 10 kartica,
– u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom,
− dokaz o uređenom autorskom pravu (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij).

Ukoliko se na javni poziv prijavljuje pravna i fizička osoba, upisana u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili ona koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i:

− dokaz o bonitetu (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije;
− BON-2, ne stariji od 30 dana;
− za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
− za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
− važeći izvadak iz nadležnog registra;
− potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

V.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online i to:

  • za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 9. rujna 2021.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

U kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavlja jedan umjetnički savjetnik/ca.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Financijska sredstva namijenjena financiranju projekata temeljem Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela sveukupno iznose maksimalno do 1.100.000,00 kuna.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u prvoj polovici prosinca.

VIII.

Nositelj projekta s Centrom zaključuje Ugovor o sufinanciranju kojim preuzima obvezu dostave scenarija za najmanje 30 % prijavljenih epizoda kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u hrvatskoj i svjetskoj audiovizualnoj industriji, u roku od 12 mjeseci po potpisu Ugovora o sufinanciranju.

IX.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt.

X.

Javni poziv u kategoriji poticanja razvoja scenarija serijskih televizijskih djela objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

Zagreb, 30. srpnja  2021.
KLASA: 111-006-001
URBROJ: 3357-2021

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu razvoj@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Ukoliko se redatelj i/ili scenarist projekta koji se prijavljuje ne nalaze u bazi HAVC-a molimo da pravovremeno zatražite unos istih putem ranije navedene e-mail adrese. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/6041-081. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.