Preskoči na glavni sadržaj

Razvoj scenarija i razvoj projekata televizijskih djela u 2022. 

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 76/2021, dalje u tekstu: Pravilnik),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje:

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2022. godini
Kategorija: poticanje razvoja scenarija i projekata serijskih televizijskih djela

I.

Sredstva za poticanje razvoja scenarija i projekata serijskih televizijskih djela namijenjena su 

– televizijskim dramskim djelima čije trajanje po epizodi nije kraće od 25 minuta i koja su namijenjena prvenstveno televizijskom prikazivanju
– televizijskim humorističnim djelima, čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta
– kreativnim televizijskim formatima namijenjenima djeci i mladima čije ukupno trajanje serije nije kraće od 25 minuta i koji su namijenjeni prvenstveno televizijskom prikazivanju
– dokumentarnim televizijskim djelima čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta
– animiranim televizijskim djelima čije ukupno trajanje serije nije kraće od 24 minute.

II.

Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju:

– naručeni filmovi, nastavni i edukativni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,
– podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– redatelji i producenti koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra, koja potraživanja su utvrđena pravomoćnom sudskom presudom, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
– podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj kategoriji – nije primjenjivo za potkategoriju razvoja projekata serijskih televizijskih djela,
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
– poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,
– poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

Uz gore navedene zapreke, u potkategoriji razvoja scenarija serijskih televizijskih djela, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova.

Uz gore navedene zapreke, u potkategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u potkategoriji razvoja projekata.

III. Razvoj scenarija serijskih televizijskih djela

Pravo prijave u potkategoriji razvoja scenarija imaju fizičke osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; pravne i fizičke osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: scenarist ili autor literarnog predloška, redatelj koji piše scenarij ili samo producent koji želi razviti scenarij ili suradnja navedenih fizičkih i/ili pravnih osoba. 

Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ni na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju kasnijih faza projekta.

Sredstva  se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici scenarista na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

Prijave u potkategoriji razvoja scenarija serijskih televizijskih djela  podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– životopis scenarista, 
– sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice, 
– treatment na 4 – 10 kartica, 
– u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom, 
− dokaz o uređenom autorskom pravu (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij).
Ukoliko se na javni poziv prijavljuje pravna i fizička osoba, upisana u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili ona koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i:
– dokaz o bonitetu (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije;
– BON-2, ne stariji od 30 dana;
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu; 
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
– važeći izvadak iz nadležnog registra;
– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

IV. Razvoj projekata serijskih televizijskih djela

Pravo sudjelovanja u potkategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela imaju neovisni producenti, fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: producenti zajednički s redateljima, sa scenarijem za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.
Prijave u potkategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela  podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– scenarij jedne epizode
– sinopsis, za svaku pojedinu epizodu
– redateljska koncepcija
– motivacijsko pismo producenta za razvoj projekta
– dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij) 
– životopisi scenarista, redatelja i producenta
– opis prethodnog rada producentske kuće
– operativni plan razvoja projekta
– plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta u kunskim iznosima,
– dokaz o bonitetu (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije;
– BON-2, ne stariji od 30 dana;
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu; 
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
– važeći izvadak iz nadležnog registra;
– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen u potkategoriji razvoja projekta serijskog televizijskog djela kvalitetan, ali da je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija serijskog televizijskog djela, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu kategorije istog javnog poziva, a u potkategoriji razvoja scenarija serijskog televizijskog djela pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave.

V. 

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima. 

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. 

VI.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online,

  • za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 10. ožujka 2022.,
  • za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 12. rujna 2022.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“. Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. 

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje. 
U kategoriji poticanja razvoja scenarija i projekata serijskih televizijskih djela razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavlja jedan umjetnički savjetnik/ca.

VIII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Financijska sredstva namijenjena  Javnom pozivu za poticanje audiovizualnih djelatnosti 
i stvaralaštva u 2022. godini u kategoriji poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela bit će utvrđena Godišnjim planom za 2022. godinu i objavljena na www.havc.hr, ovisno o raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra za 2022. godinu.

Odluke o raspodjeli sredstava na temelju javnog poziva u ovoj kategoriji AV Vijeće donosi u prvoj polovici lipnja za prvi rok prijave te u prvoj polovici prosinca za drugi rok prijave. 

IX.

Nositelj projekta s Centrom zaključuje Ugovor o sufinanciranju kojim preuzima obvezu dostave scenarija za najmanje 30 % prijavljenih epizoda kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u hrvatskoj i svjetskoj audiovizualnoj industriji, u roku od 12 mjeseci za potkategoriju razvoja scenarija i 24 mjeseca za potkategoriju razvoja projekata po potpisu Ugovora o sufinanciranju.

X.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt. 

XI. 

Javni poziv u kategoriji poticanja razvoja scenarija i projekata serijskih televizijskih djela objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama. 

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu razvoj@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Ukoliko se redatelj i/ili scenarist projekta koji se prijavljuje ne nalaze u bazi HAVC-a molimo da pravovremeno zatražite unos istih putem ranije navedene e-mail adrese. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/6041-081. 

Zagreb, 30. prosinca 2021.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.