Preskoči na glavni sadržaj

Razvoj i proizvodnja videoigara u 2023. 

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18, NN 114/22), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 95/23), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje:

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2023. godini, kategorija: poticanje razvoja i proizvodnje videoigara

I.

Predmet Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2023. godini u kategorijama poticanja razvoja i proizvodnje videoigara dodjela je bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti.

Cilj je ove kategorije unutar Javnog poziva potaknuti razvoj izvrsnosti videoigara edukativnog, kulturnog i/ili umjetničkog značaja koji su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku i europsku audiovizualnu kulturu.

Prijavu na javni poziv u kategoriji poticanja razvoja projekata i proizvodnje videoigara moguće je podnijeti u dvije potkategorije: razvoj projekata te proizvodnja videoigara.

II.

Pravo prijave u kategoriji poticanja razvoja projekata i proizvodnje videoigara nemaju:

− glavni autori i producenti koji su povrijedili ugovorne obveze i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru,− glavni autori i producenti s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj potkategoriji,
− podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
− pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
− pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
− podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
− poduzetnici u teškoćama definirani Uredbom iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika,
− poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije,
− podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
− podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
− podnositelji prijave koji su premašili gornju granicu de minimis potpore koja se jednom poduzetniku može dodijeliti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.

II. Razvoj projekata videoigara

Pravo sudjelovanja u potkategoriji razvoj projekata imaju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje audiovizualnih te računalnih i srodnih djelatnosti i upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar; producent, zajednički s glavnim autorom videoigre (npr. glavni dizajner, kreativni direktor), s koncepcijom igre tj. skraćenim oblikom dokumenta dizajna videoigre za koji su uređena autorska prava i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s glavnim autorom za izradu projekta videoigre.

Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje Centar na sudjelovanje u financiranju sljedećih faza projekta.

Prijave u podkategoriji razvoja projekata videoigara podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici HAVC-a.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

− koncepcija igre tj. skraćeni oblik dokumenta dizajna videoigre
− motivacijsko pismo podnositelja prijave za razvoj projekta
− dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima)
− životopisi ključnih dionika na projektu (glavni autor, producent
− opis prethodnog rada producentske kuće
− operativni plan razvoja projekta
− plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta
− izjavu podnositelja prijave o korištenim potporama male vrijednosti, na obrascu Centra, objavljenom na službenim stranicama Centra. IZJAVU PREUZMITE OVDJE

Osim gore navedenih dokumenata, uz prijavnicu se obvezno prilažu i sljedeći dokumenti:

− dokaz o bonitetu (BON-1) ili Godišnji financijski izvještaj za prethodnu poslovnu godinu predan nadležnoj instituciji (FINA, porezna uprava…)
− BON-2, ne stariji od 30 dana
− potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

III. Proizvodnja videoigara

Pravo sudjelovanja u ovoj potkategoriji imaju pravne i fizičke osobe upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje audiovizualnih te računalnih i srodnih djelatnosti, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar: zajednički s glavnim autorom videoigre, sa dokumentom dizajna videoigre za koji su za koji su uređena autorska prava i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s glavnim autorom za izradu videoigre.

Prijave u podkategoriji proizvodnje videoigara podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici HAVC-a.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

− dokument dizajna videoigre
− motivacijsko pismo producenta
− dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima)
− životopisi ključnih dionika na projektu (autor, producent)
− opis prethodnog rada producentske kuće
− operativni plan
− plan financiranja i financijski plan
− izjavu podnositelja prijave o korištenim potporama male vrijednosti, na obrascu Centra, objavljenom na službenim stranicama Centra. IZJAVU PREUZMITE OVDJE
− ispunjeni kvalifikacijski test.

Osim gore navedenih dokumenata, uz prijavnicu se obvezno prilažu i sljedeći dokumenti:

− dokaz o bonitetu (BON-1) ili Godišnji financijski izvještaj za prethodnu poslovnu godinu predan nadležnoj instituciji (FINA, porezna uprava…)
− BON-2, ne stariji od 30 dana
− potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

IV.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online i to najkasnije do 5. 10. 2023.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

V.

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Razmatranje i vrednovanje natječajnih prijava u kategoriji poticanja razvoja projekata videoigara te proizvodnje videoigara obavlja umjetnički savjetnik za razvoj projekata i proizvodnju videoigara.

Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

VI.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o utvrđivanju liste prioriteta i o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr.

Financijska sredstva namijenjena financiranju projekata temeljem Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2023. godini u kategoriji poticanja razvoja i proizvodnje utvrđena su Godišnjim planom za 2023. godinu i objavljena na www.havc.hr.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 90 dana od isteka roka prijave propisanog Javnim pozivom

VII.

Nositelji projekta u ovoj kategoriji javnog poziva sklapaju Ugovor o sufinanciranju s Centrom kojim preuzimaju obvezu dostave dokumenta dizajna videoigre odnosno realizaciju proizvodnje kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u hrvatskoj i svjetskoj audiovizualnoj industriji, u roku od:

− 12 mjeseci po potpisu Ugovora o sufinanciranju, ako je riječ o potkategoriji razvoja videoigara
− 24 mjeseca po potpisu Ugovora o sufinanciranju, ako je riječ o potkategoriji proizvodnje videoigara.

VIII.

Ukupna de minimis potpora koja se dodjeljuje ne smije premašivati iznos od 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, uzimajući u obzir sve dodijeljene potpore male vrijednosti koje je podnositelj ostvario u tom razdoblju od ostalih davatelja državne potpore, neovisno o njihovoj razini.

IX.

Javni poziv u kategoriji poticanja razvoja i proizvodnje videoigara objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

 Dodatak:  

U petak, 15. rujna održana je online radionica na kojoj su se zainteresirani detaljnije upoznali s predmetnim Javnim pozivom. Prezentaciji s radionice možete pristupiti putem OVE poveznice

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.