Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2022. godini

Javni poziv za poticanje proizvodnje audiovizualnih djela otvoren je tijekom čitave godine, a odnosi se na dugometražne i kratkometražne igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove.

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 76/2021), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2022. godini
Kategorija: poticanje proizvodnje filmova

I.

Javni poziv se raspisuje za sljedeće grupe audiovizualnih djela:
• dugometražni igrani filmovi,
• debitantski dugometražni igrani filmovi,
• kratkometražni igrani filmovi,
• dugometražni dokumentarni filmovi,
• kratkometražni dokumentarni filmovi,
• animirani filmovi,
• eksperimentalni filmovi,
• filmovi u postprodukcijskoj fazi u svim navedenim grupama.

II. 

Pravo prijave na Javni poziv za sve grupe audiovizualnih djela iz točke I. imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar. Producenti se prijavljuju zajedno s redateljima, sa scenarijem za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, radi snimanja filmova.

III. 

Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju:
– naručeni filmovi, nastavni i edukativni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,
– podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– redatelji i producenti koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra, koja potraživanja su utvrđena pravomoćnom sudskom presudom, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
– podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj kategoriji. Nije primjenjivo za prijave u: • kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u potkategoriji razvoja projekata,
• kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela u potkategoriji razvoja projekata i
• kategoriji poticanja razvoja i proizvodnje videoigara u potkategoriji poticanja proizvodnje videoigara,
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
– poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,
– poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

IV. 

Prijave u kategoriji poticanja proizvodnje filmova podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra. Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:
– podaci o uspjehu prethodnih filmova redatelja (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova redatelja na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme), ako ih ima- popuniti unutar prijavnice 
– podaci o uspjehu prethodnih filmova producenta (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme), ako ih ima- popuniti unutar prijavnice 
– dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela, a u kategoriji animiranih filmova i izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima na korištenje likova)
– operativni plan projekta- popuniti unutar prijavnice 
– plan producenta o promociji i distribuciji projekta 
– plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja) - popuniti unutar prijavnice 
– financijski plan audiovizualnog djela u kunskim iznosima
– dokaz o bonitetu (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije-
– BON-2, ne stariji od 30 dana;
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.
– važeći izvadak iz nadležnog registra
– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana
– ispunjeni kvalifikacijski test- popuniti unutar prijavnice 

Osim gore navedenih dokumenata, uz prijavnicu se obvezno prilažu i sljedeći dokumenti ovisno o kategoriji filma za proizvodnju kojeg je podnesena prijava:
a) Za dugometražni i kratkometražni igrani film: 
– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija
b) Za debitantski dugometražni igrani film:
– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija
– izbor dosadašnjih radova u DVD formatu ili poveznica na video sadržaj.
c) Za dugometražni i kratkometražni dokumentarni i eksperimentalni film: 
– scenarij ili treatment, sinopsis, redateljska koncepcija; vizualni materijali (za eksperimentalni film)
– za dugometražne dokumentarne filmove i provedeno istraživanje i/ili izrađen trailer videozapis priložen na DVD-u ili poveznica na video sadržaj.
d) Za animirani film:
– sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima, slikovna knjiga snimanja, redateljska koncepcija.
e) Za film u postprodukcijskoj fazi:
– uz navedenu dokumentaciju po kategorijama i postojeći materijal u DVD formatu ili poveznica na video sadržaj
– detaljna specifikacija visine potrebnih sredstava za potpuno dovršenje filma.
Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. 

V. 

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online

  • za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 15. ožujka 2022.,
  • za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 15. rujna 2022.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. 

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.
Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen na Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva u kategoriji poticanja proizvodnje kvalitetan, ali da je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija ili razvoja projekata, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu istog Javnog poziva, a u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave (na prijavnici).

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Financijska sredstva namijenjena  Javnom pozivu za poticanje audiovizualnih djelatnosti 
i stvaralaštva u 2022. godini u kategoriji poticanje proizvodnje filmova bit će utvrđena Godišnjim planom za 2022. godinu i objavljena na www.havc.hr, ovisno o raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra za 2022. godinu.

Odluke o raspodjeli sredstava na temelju javnog poziva u ovoj kategoriji AV Vijeće donosi u prvoj polovici lipnja za prvi rok prijave te u prvoj polovici prosinca za drugi rok prijave. 

VIII.

Za projekte kojima je odobreno financiranje zaključit će se Ugovor o sufinanciranju između Hrvatskog audiovizualnog centra, s jedne strane, te producenta/ice i redatelja/ice, s druge strane, u roku od 180 dana od dana donošenja odluke AV Vijeća. 

IX. 

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt. 

X.

Javni poziv u kategoriji poticanja proizvodnje filmova objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama. 

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu onlineprijava@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Ukoliko se redatelj i/ili scenarist projekta koji se prijavljuje ne nalaze u bazi HAVC-a molimo da pravovremeno zatražite unos istih putem ranije navedene e-mail adrese. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/6041-086.  

Zagreb, 30. prosinca 2021. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.