Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini

Javni poziv za poticanje proizvodnje audiovizualnih djela otvoren je tijekom čitave godine, a odnosi se na dugometražne i kratkometražne igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove.


Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 10/20, dalje u tekstu: Pravilnik),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini
Kategorija: poticanje proizvodnje filmova

I.

Javni poziv se raspisuje za sljedeće grupe audiovizualnih djela:

• dugometražni igrani filmovi,
• debitantski dugometražni igrani filmovi,
• kratkometražni igrani filmovi,
• dugometražni dokumentarni filmovi,
• kratkometražni dokumentarni filmovi,
• animirani filmovi,
• eksperimentalni filmovi,
• filmovi u postprodukcijskoj fazi u svim navedenim grupama.

II. 

Pravo prijave na Javni poziv za sve grupe audiovizualnih djela iz točke I. imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar. Producenti se prijavljuju zajedno s redateljima, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, a u svrhu snimanja filmova.
Na pravo sudjelovanja i uvjete prijave u ovoj kategoriji primjenjuju se odredbe navedene u općim uvjetima prijave te u uvjetima kategorije poticanja proizvodnje filmova u člancima 21., 22., 23. i 24. Pravilnika.

III. 

U kategoriji poticanja proizvodnje filmova neće biti razmatrani:

– naručeni filmovi, nastavni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami 
– producenti i/ili redatelji koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru 
– producenti i/ili redatelji s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u ovoj kategoriji
– poduzetnici u teškoćama definirani Uredbom iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika, te poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

IV. 

Prijave u kategoriji poticanja proizvodnje filmova podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– podaci o uspjehu prethodnih filmova redatelja (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova redatelja na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme), ako ih ima- popuniti unutar prijavnice 
– podaci o uspjehu prethodnih filmova producenta (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme), ako ih ima- popuniti unutar prijavnice 
– dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela, a u kategoriji animiranih filmova i izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima na korištenje likova)
– operativni plan projekta- popuniti unutar prijavnice 
– načelne ideje producenta o promociji i distribuciji projekta 
– plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja) - popuniti unutar prijavnice 
– financijski plan audiovizualnog djela u kunskim iznosima
– dokaz o bonitetu producenta (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije i BON-2 (ne stariji od 30 dana); za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu; za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu
– važeći izvadak iz nadležnog registra
– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana
– ispunjeni kvalifikacijski test- popuniti unutar prijavnice 

Osim gore navedenih dokumenata, uz prijavnicu se obvezno prilažu i sljedeći dokumenti ovisno o kategoriji filma za proizvodnju kojeg je podnesena prijava:

a) Za dugometražni i kratkometražni igrani film: 
– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija
– za dugometražni igrani film i režijska razrada te broj snimajućih dana po glumcima i objektima.

b) Za debitantski dugometražni igrani film:
– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija
– režijska razrada te broj snimajućih dana po glumcima i objektima
– izbor dosadašnjih radova u DVD formatu ili poveznica na video sadržaj.

c) Za dugometražni i kratkometražni dokumentarni i eksperimentalni film: 
– scenarij ili treatment, sinopsis, redateljska koncepcija; vizualni materijali (za eksperimentalni film)
– za dugometražne dokumentarne filmove i provedeno istraživanje i/ili izrađen trailer videozapis priložen na DVD-u ili poveznica na video sadržaj.

d) Za animirani film:
– sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima, slikovna knjiga snimanja, redateljska koncepcija.

e) Za film u postprodukcijskoj fazi:
– uz navedenu dokumentaciju po kategorijama i postojeći materijal u DVD formatu ili poveznica na video sadržaj
– detaljna specifikacija visine potrebnih sredstava za potpuno dovršenje filma.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima. 

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. 

Temeljem odluke o poslovanju Centra usred epidemije korona virusa (KLASA:111-006, URBROJ: 1414-2020, Zagreb, 20. ožujka 2020.) mijenjaju se uvjeti javnog poziva u sljedećim točkama:

– prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala
– ukoliko je prilikom pribavljanja pojedine obvezne dokumentacije podnositelja prijave potrebno osobno podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji za ishođenje iste, kao dokaz o ispunjenju uvjeta prijave na javni poziva Centra može se dostaviti i neki drugi odgovarajući dokument, uz obvezu podnositelja prijave da na zahtjev nadležne službe Centra ili prilikom potpisa ugovora dostavi original traženog dokumenta
– uz prijavu nije nužno priložiti režijsku razradu

V. 

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online, a Centru se dostavlja jedan tiskani potpisani primjerak prijavnice od strane podnositelja prijave, čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih izjava te dokumenata uz prijavu, na adresu Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18, s naznakom za Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini - kategorija: poticanje proizvodnje filmova, i to:

  • za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 15. ožujka 2021.,
  • za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 15. rujna 2021.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. 

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.
Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen na Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva u kategoriji poticanja proizvodnje kvalitetan, ali da je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija ili razvoja projekata, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu istog Javnog poziva, a u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave (na prijavnici).

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 90 dana od isteka rokova prijave propisanih javnim pozivom.

VIII.

Za projekte kojima je odobreno financiranje zaključit će se Ugovor o sufinanciranju između Hrvatskog audiovizualnog centra, s jedne strane, te producenta/ice i redatelja/ice, s druge strane, u roku od 180 dana od dana donošenja odluke AV Vijeća. 

IX. 

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt. 

X.

Javni poziv u kategoriji poticanja proizvodnje filmova objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu onlineprijava@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Ukoliko se redatelj i/ili scenarist projekta koji se prijavljuje ne nalaze u bazi HAVC-a molimo da pravovremeno zatražite unos istih putem ranije navedene e-mail adrese. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/6041-086.  

Temeljem odluke o poslovanju Centra usred epidemije korona virusa (KLASA:111-006, URBROJ: 1414-2020, Zagreb, 20. ožujka 2020.) mijenjaju se uvjeti javnog poziva u sljedećim točkama:

– prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala
– ukoliko je prilikom pribavljanja pojedine obvezne dokumentacije podnositelja prijave potrebno osobno podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji za ishođenje iste, kao dokaz o ispunjenju uvjeta prijave na javni poziva Centra može se dostaviti i neki drugi odgovarajući dokument, uz obvezu podnositelja prijave da na zahtjev nadležne službe Centra ili prilikom potpisa ugovora dostavi original traženog dokumenta
– uz prijavu nije nužno priložiti režijsku razradu

Zagreb, 16. prosinca 2020.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.