Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za potporu za dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19

Na temelju članka 4. stavka 5. Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Odluke ministrice kulture od 1. lipnja 2020., KLASA: 612-11/20-01/0007, URBROJ: 532-07-01/1-20-01 te prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (dalje u tekstu: Centar), Hrvatsko audiovizualno vijeće raspisuje

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za potporu za dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 

I.

Predmet Javnoga poziva za podnošenjem zahtjeva za potporu za dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 dodjela je bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti.

II.

Pravo podnošenja zahtjeva za potporu za dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 imaju producenti - fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata, zajedno s redateljima. 

Zahtjev se podnosi za filmove:

- kojima su odobrena sredstva Centra temeljem Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva  u kategoriji  poticanje proizvodnje filmova,
- koji su temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenim s Centrom zadovoljili sve uvjete za ulazak u fazu snimanja,
- čija se snimanja odvijaju za vrijeme izvanrednih okolnosti te dok su na snazi preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze COVID-19.

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji zadovoljavaju sva tri kriterija. 

III.

Zahtjev treba sadržavati:

1. opće podatke o filmu: naziv, producent, redatelj
2. popis umjetničke i tehničke ekipe filma
3. planirane datume snimanja filma (molimo jasno naznačiti ukoliko se film snima u više termina)
4. detaljan troškovnik vezan uz dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 
5. detaljno obrazloženje direktne povezanosti svih stavki troškovnika s izvanrednim okolnostima uzrokovanim epidemijom COVID-19 i propisanim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze COVID-19 
6. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obavezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti) IZJAVU PREUZMITE OVDJE
7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja IZJAVU PREUZMITE OVDJE
8. Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi IZJAVU PREUZMITE OVDJE

Zahtjev sa svom popratnom dokumentaciju zajednički potpisuju i ovjeravaju producent i redatelj, te šalju mailom na adresu: proizvodnja@havc.hr

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana prije početka snimanja, a najkasnije 15 dana prije početka snimanja filma.

IV.

Odluku o raspodjeli sredstava na temelju javnog poziva donosi Hrvatsko audiovizualno vijeće.

V.

Ukoliko podnositeljima zahtjeva budu odobrena sredstva sklopit će se Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim audiovizualnim centrom.

Centar će sredstva osigurana za sufinanciranje isplaćivati na žiro račun Producenta sljedećom dinamikom: 95% prije početka snimanja filma, 5% nakon snimanja filma i dostavljanja financijskog izvješća za dodatne troškove.

Nositelji projekta se obvezuju redovito voditi poseban specificirani troškovnik sredstava, koji su obvezni u svako doba predočiti na zahtjev Centra, kao i sve informacije i dokumentaciju o utrošenim sredstvima.

Centar putem svoje stručne službe, vanjske revizije ili na druge zakonom određene načine prati i nadzire pravilno, namjensko i zakonito trošenje sredstava, do visine iznosa koji je Centar dodijelio.

O svakom bitnom odstupanju od zahtjeva, troškovnika, planiranih datuma snimanja te svih drugih okolnosti do kojih je došlo nakon potpisa Ugovora, Nositelji projekta dužni su bez odgode obavijestiti Centar.

Nositelji projekta obvezni su u roku od 30  dana od završetka snimanja Centru dostaviti:
– izvješće sa specifikacijom ukupno utrošenih dodatnih sredstava zajedno s preslikama ugovora i plaćenih računa do iznosa sredstava dodijeljenih od Centra sa dokazima o plaćanju.

Troškovi koji se pravdaju ne mogu biti dostavljeni i pravdani u izvještaju koji se dostavlja temeljem Ugovora o sufinanciranju Centra za proizvodnju filmova.

U slučaju proglašenja kraja epidemije i prestanka važenja preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo korisnicima će se priznati do tada podmireni dodatni troškovi dok će ostatak odobrenih sredstava morati vratiti Hrvatskom audiovizualnom centru. 

Zagreb, 4. lipnja 2020. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.