Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za komplementarne djelatnosti u 2021. godini – programi međunarodne suradnje

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 10/20),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za komplementarne djelatnosti- programi međunarodne suradnje u 2021. godini

I.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za programe međunarodne suradnje imaju fizičke osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili koje obavljaju odgovarajuću djelatnost u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje komplementarnih djelatnosti te su upisane u odgovarajući registar.

II.

U programe međunarodne suradnje ubrajaju se programi koji se odvijaju izvan teritorija Republike Hrvatske:
– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi gostovanja hrvatskih autora audiovizualnih djela, producenata, izbornika festivala i audiovizualnih manifestacija, audiovizualnih stručnjaka i djelatnika
– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: program izrade promidžbenih materijala i prijavljivanje u službenu konkurenciju festivala i audiovizualnih manifestacija
– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi predstavljanja i promocije audiovizualnih djela 
– programi međunarodne kulturalne razmjene iz područja audiovizualnih djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija)
– programi stručnog usavršavanja
– pitching, koprodukcijski forumi i programi za razvoj projekata
– međunarodni filmski i audiovizualni sajmovi: potpora producentima i autorima za predstavljanje  audiovizualnih djela 
– programi potpore za međunarodnu distribuciju audiovizualnih djela. 
Centar će osobito podupirati one programe međunarodne suradnje koji:
– su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku, europsku i svjetsku audiovizualnu kulturu
– hrvatsku kulturu stavljaju u europski i međunarodni  kontekst
– promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva
– su stručni, visoke razine kvalitete i sadržajne inovativnosti
– doprinose promicanju hrvatskih audiovizualnih djela, audiovizualnih autora, djelatnika i stručnjaka u svijetu
– su nagrađivani
– su značajni za očuvanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta. 

Popisi međunarodnih filmskih festivala, filmskih sajmova, pitching foruma, koprodukcijskih sajmova te programa za razvoj projekata i stručnog usavršavanja su javno dostupni te se nalaze na internetskim stranicama Hrvatskog audiovizualnog centra www.havc.hr

1. Programi I kategorije
2. Programi II kategorije
3. Programi stručnog usavršavanja u inozemstvu

U razmatranje će biti uzeti i programi koji nisu naznačeni na gore navedenim popisima, ukoliko isti udovoljavaju kriterijima iz Javnog poziva.

III.

Pravo prijave u kategoriji komplementarnih djelatnosti- programi Međunarodne suradnje nemaju: 
− podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru
− poduzetnici u teškoćama definirani Uredbom iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika, te poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije
− podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore
− podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

IV.

Javni poziv u potkategoriji međunarodne suradnje otvoren je tijekom cijele godine, a prijave se podnose u četiri roka do: 

− 12. siječnja 2021.
− 12. travnja 2021.
− 12. srpnja 2021.
− 13. rujna 2021.

 VAŽNI UVJETI I NAPOMENE:  

− Prijave se moraju podnijeti najkasnije 7 dana prije održavanja programa za koji podnositelj potražuje sredstva potpore. 

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 60 dana od isteka rokova prijave propisanih javnim pozivom. 

Javni poziv se objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr  i u Narodnim novinama.
HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

V.

Prijave na javne pozive Centra za programe međunarodne suradnje podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

− detaljan opis programa - vidjeti naputak OVDJE
− detaljno specificirani troškovnik programa - vidjeti naputak OVDJE
− pozivno pismo
− preslike ponuda.

VI.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online, a Centru se dostavlja jedan tiskani potpisani primjerak prijavnice od strane podnositelja prijave na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18 (Javni poziv za dodjelu sredstava za programe međunarodne suradnje u 2021. godini), čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih izjava te  dokumenata uz prijavu.
Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela javnog sektora u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima. 

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

VII.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VIII.

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv za komplementarne djelatnosti – programi međunarodne suradnje obavljaju tri umjetnička savjetnika.

Svi umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

IX.

Za projekte kojima je odobreno financiranje sklopit će se Ugovor o sufinanciranju između Centra s jedne strane te nositeljima projekata s druge strane u roku od 180 dana od dana donošenja odluke AV Vijeća.
Sredstva kojima Centar sufinancira odobreni projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt.

X.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. 

Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Temeljem odluke o poslovanju Centra usred epidemije korona virusa (KLASA:111-006, URBROJ: 1414-2020, Zagreb, 20. ožujka 2020.) mijenjaju se uvjeti javnog poziva u sljedećim točkama: – prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala. 

Svi podnositelji/korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo podnositelje/korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu javnipoziv.opp@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. 

Klasa: 111-006-001
Urbroj: 3221-2020
Zagreb, 14. kolovoza 2020.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.