Preskoči na glavni sadržaj

MEDIA MATCHING potpora

Na temelju članka 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18, 114/22, u daljnjem tekstu: Zakon o audiovizualnim djelatnostima) i članka 4. stavka 5. Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 95/2023, u daljnjem tekstu: Pravilnik) na prijedlog ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (u daljnjem u tekstu: Centar), Hrvatsko audiovizualno vijeće raspisuje

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za MEDIA MATCHING potporu

I.

Predmet Javnoga poziva za podnošenjem zahtjeva za MEDIA MATCHING dodjela je bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti.
Izvori sredstava su sredstva prikupljanja obavljanjem djelatnosti Hrvatskog audiovizualnog centra sukladno odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

II.

Pravo podnošenja zahtjeva za MEDIA MATCHING potporu imaju producenti - fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata, kojima su dodijeljena sredstva u Potprogramu MEDIA u okviru Programa Kreativna Europa (u daljnjem tekstu: odobreni projekti).

Zahtjev se podnosi:

1. za odobrene projekte u natječajnoj kategoriji Potprograma MEDIA: 
- Europski korazvoj
2. za projekt za koji je zaključen Ugovor o sufinanciranju s EACEA-om (operativnim tijelom Europske komisije).

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji zadovoljavaju oba kriterija. 

III.

Zahtjev treba sadržavati:

1. prijavnicu sa svom popratnom dokumentacijom koja je predana na predmetnom natječaju Potprograma MEDIA
2. zaključen Ugovor o sufinanciranju s EACEA-om (operativnim tijelom Europske komisije) 
3. plan financiranja projekta s detaljno razrađenim hrvatskim dijelom financiranja predmetnog projekta
4. BON-2, ne stariji od 30 dana
5. potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana 
6. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obavezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti) IZJAVU PREUZMITE OVDJE
7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja IZJAVU PREUZMITE OVDJE
8. Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi IZJAVU PREUZMITE OVDJE

Zahtjev sa svom popratnom dokumentaciju potpisuje i ovjerava producent, te šalju mailom na adresu: mediamatching@havc.hr.

Rok za podnošenje zahtjeva je:
- za odobrene projekte  CREA-MEDIA-2021-CODEV (s rokom prijave: 17. 11. 2021.) do zaključno 13. listopada 2023., 
- za odobrene projekte CREA-MEDIA-2022-CODEV (s rokom prijave: 08.09.2022.) do zaključno 12. siječnja 2024. 

IV.

Odluku o raspodjeli sredstava na temelju javnog poziva donosi Hrvatsko audiovizualno vijeće.

Maksimalna visina potpore se utvrđuje na sljedeći način:
- ukupni proračun hrvatskog dijela financiranja projekta umanjen za:
a) već odobrena sredstva od Potprograma MEDIA,
b) dodijeljena sredstva unutar kategorije javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva,  
c) ostala sredstva dodijeljena za sufinanciranje predmetnog projekta (npr. Re Act, Eurimages…) hrvatskom producentu,
d) vlastito ulaganje u visini od 5% hrvatskog dijela financiranja projekta

V.

Ukoliko podnositeljima zahtjeva budu odobrena sredstva sklopit će se Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim audiovizualnim centrom.

Centar će sredstva osigurana za sufinanciranje isplaćivati na žiro račun Producenta sljedećom dinamikom: 
- 70% odobrenih sredstava nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju s Centrom i
- 30% nakon ispunjenja svih odredaba zaključenog ugovora o sufinanciranju i dostavljanja predmetnog financijskog izvješća.

Nositelji projekta se obvezuju redovito voditi poseban specificirani troškovnik sredstava, koji su obvezni u svako doba predočiti na zahtjev Centra, kao i sve informacije i dokumentaciju o utrošenim sredstvima do iznosa sredstava dodijeljenih od Centra u okviru predmetnog javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi su sljedeći troškovi:
- oni troškovi koji su nastali u svezi s provedbom projekta prihvatljivi od strane Potprograma MEDIA,
- predviđeni u troškovniku,
- evidentirani su u poslovnim knjigama korisnika u skladu sa važećim računovodstvenim propisima te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom (svaki interno ili eksterno sastavljen dokument ili elektronički zapis o poslovnom događaju koji čini osnovu za unos podataka o poslovnom događaju u poslovne knjige, a sukladno zakonu predstavlja vjerodostojnu knjigovodstvenu ispravu ili drugu ispravu kojom se zaračunavaju isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu),
- za troškove internih ljudskih resursa angažiranih na projektu (npr. plaće i naknade troškova isplaćene radnicima) dokumentirani obračuni plaća i naknada radnicima, sa pripadajućim javnim davanjima, izdanim u skladu s važećim propisima,
- za troškove po osnovi upotrebe dugotrajne imovine, zaliha materijala, sitnog inventara i dr., dokumentirani obračuni uporabe dugotrajne imovine prijavitelja angažirane za realizaciju projekta koji za svako pojedino sredstvo dugotrajne imovine, knjižene u korist konta prihoda, bez iskazanog PDV-a:  
a) za audiovizualnu opremu i softver ne više od 5% nabavne vrijednosti po tjednu uporabe niti ukupno više od 50% nabavne vrijednosti na jednom projektu 
b) za svu ostalu opremu i softver ne više od 3% nabavne vrijednosti po tjednu uporabe niti ukupno više od 20% nabavne vrijednosti na jednom projektu. 

Centar putem svoje stručne službe, vanjske revizije ili na druge zakonom određene načine prati i nadzire pravilno, namjensko i zakonito trošenje sredstava, do visine iznosa koji je Centar dodijelio.

O svakom bitnom odstupanju od zahtjeva, troškovnika, te svih drugih okolnosti do kojih je došlo nakon potpisa Ugovora, Nositelji projekta dužni su bez odgode obavijestiti Centar.

Nositelji projekta obvezni su u roku od 60 dana od dovršetka projekta Centru dostaviti izvješće sa specifikacijom ukupno utrošenih sredstava (ostvarivanja prihoda i izvršenje rashoda za hrvatski dio realiziranog projekta, preslike ugovora i plaćenih računa do iznosa sredstava dodijeljenih od Centra s dokazima o plaćanju, konačni plan financiranja u kojemu moraju biti navedeni svi iznosi i izvori financiranja)

Troškovi koji se pravdaju ne mogu biti dostavljeni i pravdani u izvještaju koji se dostavlja temeljem Ugovora o sufinanciranju Centra za dodijeljena sredstva unutar javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva.

U Zagrebu, 13. rujna 2023.
Klasa: 611-08/23-01/27
Urbroj: 115-01-23-1
 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.