Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom u 2024. godini

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18, NN 114/22), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 95/23, dalje u tekstu: Pravilnik),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje:

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2024. godini
Kategorija: poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom

I.

Pod manjinskim koprodukcijama podrazumijevaju se one koprodukcije u kojima se udjel hrvatskog producenta (uključujući potporu Centra, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) može kvalificirati kao službena koprodukcija prema odredbama Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirana)  i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska zaključila s drugim zemljama.

U manjinskoj koprodukciji, ovisno o financijskom sudjelovanju koproducentskih strana, obvezna je zastupljenost hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju, a najmanje 60% odobrenih sredstva mora biti potrošeno u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska obvezno se navodi kao zemlja proizvodnje, prema redoslijedu zastupljenosti i sukladno utvrđenom omjeru sudjelovanja u manjinskoj koprodukciji.

II.

Javni poziv se raspisuje za sljedeće grupe audiovizualnih djela:
• dugometražni igrani filmovi,
• debitantski dugometražni igrani filmovi,
• kratkometražni igrani filmovi,
• dugometražni dokumentarni filmovi,
• kratkometražni dokumentarni filmovi,
• animirani filmovi,
• eksperimentalni filmovi,
• filmovi u postprodukcijskoj fazi u svim navedenim grupama.

Pravo prijave na Javni poziv za sve grupe audiovizualnih djela iz točke II. imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar. 

Na pravo sudjelovanja i uvjete prijave u ovoj kategoriji primjenjuju se odredbe navedene u općim uvjetima prijave te u uvjetima kategorije poticanja proizvodnje filmova u člancima 21., 22., 23. i 24. Pravilnika.

III.

Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju:
– naručeni filmovi, nastavni i edukativni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,
– podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– redatelji i producenti koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra, koja potraživanja su utvrđena pravomoćnom sudskom presudom, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
– podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj kategoriji,
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,
– poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,
– poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

IV.

Prijave u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra. 

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:
– podaci o uspjehu prethodnih filmova redatelja (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova redatelja na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme), ako ih ima - popuniti unutar prijavnice
– podaci o uspjehu prethodnih filmova producenta - hrvatskog producenta i glavnog producenta (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme), ako ih ima -  popuniti unutar prijavnice
– operativni plan projekta-  popuniti unutar prijavnice
– ispunjeni kvalifikacijski test -  popuniti unutar prijavnice
– plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja) - popuniti unutar prijavnice
– financijski plan/troškovnik filma s posebno naznačenim iznosima koji se namjeravaju potrošiti u Republici Hrvatskoj
– dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela, a u kategoriji animiranih filmova i izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima na korištenje likova)
– prikaz koproducentskih udjela u postotcima i po zemljama koproducentima
– prikaz planirane zastupljenosti hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju
– dokaz da je osigurano minimalno 50% potrebnih financijskih sredstava prema planu financiranja i financijskom planu koji su sastavni dio natječajne dokumentacije
– dokaz o već osiguranom dijelu planiranih sredstava u matičnoj zemlji većinskog producenta
– plan producenta o promociji i distribuciji projekta
– izbor prethodnih radova redatelja putem poveznice
– dokaz o bonitetu (BON-1) ili Godišnji financijski izvještaj za prethodnu poslovnu godinu predan nadležnoj instituciji (FINA, porezna uprava…)
– BON-2, ne stariji od 30 dana
– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

Osim navedenih dokumenata uz prijavnicu se, prema kategorijama obvezno prilažu: 

Za dugometražni i kratkometražni igrani film:
– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija

Za debitantski dugometražni igrani film:
– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija
– izbor dosadašnjih radova s poveznicom na video sadržaj.

Za dugometražni i kratkometražni dokumentarni i eksperimentalni film:
– scenarij ili treatment, sinopsis, redateljska koncepcija;
– vizualni materijali (za eksperimentalni film)
– za dugometražne dokumentarne filmove - provedeno istraživanje 
– za kratkometražne i dugometražne dokumentarne filmove: izjava producenta da ima pristup osobi/materijalima na kojima je temeljen dokumentarni film 

Za animirani film:
– sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima, slikovna knjiga snimanja, redateljska koncepcija.

Za film u postprodukcijskoj fazi:
– uz navedenu dokumentaciju po kategorijama i postojeći materijal s poveznicom na video sadržaj
– detaljna specifikacija visine potrebnih sredstava za potpuno dovršenje filma
– izjava glavnog producenta da su uređena sva prava potrebna za javno prikazivanje filma

Svi iznosi u planu financiranja i financijskom planu moraju biti izraženi u eurima prema referentnom tečaju ESB-a, odnosno, za valute koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prema tečajevima koje mjesečno objavljuje HNB, na dan sastavljanja plana, s točno naznačenim danom sastavljanja.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

V.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online

– za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 15. siječnja 2024.,

– za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 15. travnja 2024.,

– za treći rok odlučivanja: najkasnije do 15. srpnja 2024.,

– za četvrti rok odlučivanja: najkasnije do 15. listopada 2024.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. U kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavlja jedan umjetnički savjetnik/ca.

Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Financijska sredstva namijenjena  Javnom pozivu za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2024. godini u kategoriji poticanje proizvodnje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom bit će utvrđena Godišnjim planom za 2024. godinu i objavljena na www.havc.hr, ovisno o raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra za 2024. godinu.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se do prve polovice ožujka, lipnja, rujna i prosinca.

VIII.

Za projekte kojima je odobreno financiranje zaključit će se Ugovor o sufinanciranju između Hrvatskog audiovizualnog centra, s jedne strane, te producenta/ice, s druge strane, u roku od 180 dana od dana donošenja odluke AV Vijeća.

IX. 

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt.

X.

Javni poziv u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu onlineprijava@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Ukoliko se redatelj, scenarist i/ili glavna producentska tvrtka manjinske koprodukcije ne nalaze u bazi HAVC-a molimo da pravovremeno zatražite unos istih putem ranije navedene e-mail adrese. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/6041-086. 

Zagreb, 18. prosinca 2023. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.