Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom u 2020. godini

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 10/20),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2020. godini
Kategorija: poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom

I.

Pod manjinskim koprodukcijama podrazumijevaju se one koprodukcije u kojima se udjel hrvatskog producenta (uključujući potporu Centra, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) može kvalificirati kao službena koprodukcija prema odredbama Konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.

U manjinskoj koprodukciji, ovisno o financijskom sudjelovanju koproducentskih strana, obvezatna je zastupljenost hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju, a najmanje 60% odobrenih sredstva mora biti potrošeno u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska obvezatno se navodi kao zemlja proizvodnje, prema redoslijedu zastupljenosti i sukladno utvrđenom omjeru sudjelovanja u manjinskoj koprodukciji.

II.

Javni poziv se raspisuje za sljedeće grupe audiovizualnih djela:

• dugometražni igrani filmovi,
• debitantski dugometražni igrani filmovi,
• kratkometražni igrani filmovi,
• dugometražni dokumentarni filmovi,
• kratkometražni dokumentarni filmovi,
• animirani filmovi,
• eksperimentalni filmovi,
• filmovi u postprodukcijskoj fazi u svim navedenim grupama.

Pravo prijave na Javni poziv za sve grupe audiovizualnih djela iz točke II. imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar.

Na pravo sudjelovanja i uvjete prijave u ovoj kategoriji primjenjuju se odredbe navedene u općim uvjetima prijave te u uvjetima kategorije poticanja proizvodnje filmova u člancima 21., 22., 23. i 24. Pravilnika.

III.

U kategoriji poticanja proizvodnje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom neće biti razmatrani:

– naručeni filmovi, nastavni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami
– producenti i/ili redatelji koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru
– producenti i/ili redatelji s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u ovoj kategoriji
– poduzetnici u teškoćama definirani Uredbom iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika, te poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

IV.

Prijave u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

1. podaci o uspjehu prethodnih filmova redatelja (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova redatelja na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme), ako ih ima - popuniti unutar prijavnice
2. podaci o uspjehu prethodnih filmova producenta - hrvatskog producenta i glavnog producenta (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme), ako ih ima -  popuniti unutar prijavnice
3. operativni plan projekta-  popuniti unutar prijavnice
4. ispunjeni kvalifikacijski test -  popuniti unutar prijavnice
5. plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja) - popuniti unutar prijavnice
6. dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela, a u kategoriji animiranih filmova i izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima na korištenje likova)
7. plan financiranja i financijski plan/troškovnik u kunskim iznosima izražen i u srednjem tečaju eura HNB-a na dan sastavljanja plana, s točno naznačenim datumom formiranja istog te iznosima koji se namjeravaju potrošiti u Republici Hrvatskoj
8. prikaz koproducentskih udjela u postotcima i po zemljama koproducentima
9. prikaz planirane zastupljenosti hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju
10. dokaz da je osigurano minimalno 50% potrebnih financijskih sredstava prema planu financiranja i financijskom planu koji su sastavni dio natječajne dokumentacije
11. dokaz o već osiguranom dijelu planiranih sredstava u matičnoj zemlji većinskog producenta
12. načelne ideje producenta o promociji i distribuciji projekta
13. izbor prethodnih radova redatelja u DVD formatu ili putem poveznice
14. dokaz o bonitetu producenta (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije i BON-2 (ne stariji od 30 dana); za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu; za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu
15. važeći izvadak iz nadležnog registra
16. potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

Osim navedenih dokumenata uz prijavnicu se, prema kategorijama obvezno prilažu:

Za dugometražni i kratkometražni igrani film:

– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija
– za dugometražni igrani film i režijska razrada te broj snimajućih dana po glumcima i objektima.

Za debitantski dugometražni igrani film:

– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija
– režijska razrada te broj snimajućih dana po glumcima i objektima
– izbor dosadašnjih radova u DVD formatu ili poveznica na video sadržaj.

Za dugometražni i kratkometražni dokumentarni i eksperimentalni film:

– scenarij ili treatment, sinopsis, redateljska koncepcija; vizualni materijali (za eksperimentalni film)
– za dugometražne dokumentarne filmove i provedeno istraživanje i/ili izrađen trailer videozapis priložen na DVD-u ili poveznica na video sadržaj.

Za animirani film:

– sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima, slikovna knjiga snimanja, redateljska koncepcija.

Za film u postprodukcijskoj fazi:

– uz navedenu dokumentaciju po kategorijama i postojeći materijal u DVD formatu ili poveznica na video sadržaj
– detaljna specifikacija visine potrebnih sredstava za potpuno dovršenje filma.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

Temeljem odluke o poslovanju Centra usred epidemije korona virusa (KLASA:111-006, URBROJ: 1414-2020, Zagreb, 20. ožujka 2020.) mijenjaju se uvjeti javnog poziva u sljedećim točkama:

– prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala
– ukoliko je prilikom pribavljanja pojedine obvezne dokumentacije podnositelja prijave potrebno osobno podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji za ishođenje iste, kao dokaz o ispunjenju uvjeta prijave na javni poziva Centra može se dostaviti i neki drugi odgovarajući dokument, uz obvezu podnositelja prijave da na zahtjev nadležne službe Centra ili prilikom potpisa ugovora dostavi original traženog dokumenta
– uz prijavu nije nužno priložiti režijsku razradu

V.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online, a Centru se dostavlja jedan tiskani potpisani primjerak prijavnice od strane podnositelja prijave, čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih izjava te  dokumenata uz prijavu, na adresu Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18, s naznakom za Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2020. godini - kategorija: poticanje manjinskih koprodukcija, i to:

  • za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 14. travnja 2020.;
  • za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 23. srpnja 2020.,
  • za treći rok odlučivanja: najkasnije do 14. listopada 2020.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. U kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavlja jedan umjetnički savjetnik/ca.

Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 60 dana od isteka rokova prijave propisanih javnim pozivom.

VIII.

Za projekte kojima je odobreno financiranje zaključit će se Ugovor o sufinanciranju između Hrvatskog audiovizualnog centra, s jedne strane, te producenta/ice i redatelja/ice, s druge strane, u roku od 180 dana od dana donošenja odluke AV Vijeća.

IX.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt.

X.

Javni poziv u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu onlineprijava@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Ukoliko se redatelj, scenarist i/ili glavna producentska tvrtka manjinske koprodukcije ne nalaze u bazi HAVC-a molimo da pravovremeno zatražite unos istih putem ranije navedene e-mail adrese. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/6041-086. 

Temeljem odluke o poslovanju Centra usred epidemije korona virusa (KLASA:111-006, URBROJ: 1414-2020, Zagreb, 20. ožujka 2020.) mijenjaju se uvjeti javnog poziva u sljedećim točkama:

– prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala
– ukoliko je prilikom pribavljanja pojedine obvezne dokumentacije podnositelja prijave potrebno osobno podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji za ishođenje iste, kao dokaz o ispunjenju uvjeta prijave na javni poziva Centra može se dostaviti i neki drugi odgovarajući dokument, uz obvezu podnositelja prijave da na zahtjev nadležne službe Centra ili prilikom potpisa ugovora dostavi original traženog dokumenta
– uz prijavu nije nužno priložiti režijsku razradu

Zagreb, 19. veljače 2020.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.